Framtidsspaning – hållbarhetskrav på möbler under 20-talet

Vilka hållbarhetskrav kommer ställas på möbler och inredning i framtiden? Och när kommer kunder att sluta agera enligt rationell ekonomisk teori? Det är en fråga som är viktig för oss, och minst lika viktig för inredningsarkitekter, återförsäljare och tillverkare. Götessons har undersökt saken och kommit fram till följande aspekter som framtida viktiga beslutsaspekter. Trevlig läsning!

Vilka hållbarhetskrav kommer slutkunder att ställa på möbler framöver?

CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN. Lyfts fram som ett viktigt hållbarhetsområde av samtliga deltagare i studien. Kraven och intresset för återbruk ökar på marknaden, men kunderna har kommit olika långt i att prioritera aspekten vid inköp. Det finns geografiska skillnader på efterfrågan av cirkulära lösningar i Sverige. Cirkularitet är ett viktigt men komplext område med många aktörer inblandade. Det är intressant och troligt att återbruk, och betalningsviljan, värderas högre framöver.

Möbler med kort livslängd som kasseras tidigt är en stor miljöbelastning och därför är cirkulära möbelflöden ett viktigt verktyg att arbeta med.

MATERIAL. Man ser ett ökat fokus på råvarans innehåll och ursprung samt att man använder återvunnet material. Området har en direkt koppling till temat cirkularitet. Det anses vara en hygienfaktor att möbler inte innehåller skadliga och onödiga ämnen, såsom kemikalier, formaldehydhalt, flamskyddsmedel och ytbehandlingar. Leverantören förutsätts ha god koll på produktinnehållet. Även materialets ursprung och materialspecifika certifieringar såsom FSC och OEKO-TEX är viktiga. Det kommer allt mer frågor om återbrukat material som ingående komponent i möbeln. Att skapa en relation och historia till det ingående materialet är viktigt för att hållbara produkter ska väljas i större utsträckning, t.ex. om materialet är gjort av avfall eller andra restprodukter.

Slutna materialflöden är viktigt för att inte tära på planetens resurser och är en del i kedjan av cirkulära möbelflöden, till skillnad från nytillverkning. Industriella symbioser och samarbeten samt nya mätvärden är viktiga redskap för att komma vidare i området.

CERTIFIERINGAR. Certifierade möbler skapar trovärdighet och underlättar för kunden att välja produkt. De viktigaste tredjepartscertifieringarna som lyfts fram är Möbelfakta och Svanen för den svenska marknaden.

Genom att certifiera sina bästsäljare kan man som leverantör på ett tydligt sätt visa att man menar allvar med sitt hållbarhetsarbete.

SPÅRBARHET. Spårbarhet bidrar till trovärdighet och jämförbarhet, men det krävs att information tas fram utifrån en gemensam branschstandard om den ska kunna användas på bästa sätt.

Spårbarhet är viktigt för framtiden och en del i kedjan av cirkulära möbelflöden. Det kan ge information om transparens för ingående material, hur och var den producerats, samt ge möbeln en historia. Det kan också underlätta för offentlig upphandling av begagnade möbler då det tydligt framgår vad möbeln innehåller, och därmed säkerställa att miljökraven uppfylls.

SOCIALT ANSVAR. Kraven ökar allt mer på att säkerställa goda sociala förhållanden i leverantörsled. Kartläggning, riskbedömningar och uppföljning av underleverantörer lyfts fram som särskilt viktigt om man har sin leverantörskedja i högriskländer. Skärpta krav gällande social hållbarhet kommer troligtvis bli vanligare i framtiden, där dagens många gånger frivilliga riktlinjer blir hårda krav.

Det sociala hållbarhetsperspektivet kring välmående och hållbara medarbetare lyfts fram och det är viktigt att man som leverantör skapar möbler som ger en hälsosam arbetsplats.

KLIMATPÅVERKAN. Det är viktigt att minska klimatavtrycket, och kopplades i studien till materialval och cirkularitet, materialval och spårbarhet. Det blir allt viktigare att på ett faktabaserat sätt kunna redovisa produkters klimatpåverkan på ett tydligt och jämförbart sätt. EPD:er och liknande redovisningar av produkters miljöpåverkan lyfts fram av framför allt de hållbarhetsanasvariga som deltog i studien.

TANKAR OM FRAMTIDEN. Intresset för hållbarhet ökar i branschen, dock främst av större bolag och offentliga upphandlare. Dock råder det skilda åsikter kring hur fort utvecklingen går. Många anser att priset kommer fortsätta vara styrande och vara viktigare än hållbarhetsaspekter inom de närmaste åren. Däremot kommer man ändå kunna se en förändrad marknad om fem år, där hållbarhetsfrågor tar större plats, eftersom intresset förväntas öka. Vilken dag som brytpunkten kommer för pris vs. hållbarhet kommer är däremot svår att förutspå. Kraven på trovärdig, transparent och faktabaserad kommunikation lyfts fram som särskilt viktigt i framtiden.

Även om det råder delade åsikter kring hur fort utvecklingen går är man överens om att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare. De aktörer som inte agerar idag riskerar att bli bortvalda imorgon. Detta sker samtidigt som krav på transparens bidrar till att det blir enklare att jämföra olika leverantörers engagemang i frågan. Fram till dagen för den ”tipping point” hållbarhetsförespråkarna väntar på behöver man fokusera på att hitta hållbara lösningar som fungerar fram tills en ny norm slår igenom.

För att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor som är relevanta och faktiskt gör skillnad, och lägga energi och resurser på insatser som ger stor effekt, har Götessons initierat och genomfört en intressentanalys på kundsidan för den svenska marknaden. Huvudsyftet med undersökningen var uppdelad i två huvudområden: att identifiera kunders framtida krav och förväntningar på hållbarhetsaspekter inom möbelbranschen; samt att identifiera hinder för hållbart köpbeteende bland slutkunder. Ett 30-tal intervjuer har genomförts med möbelåterförsäljare, inköpare i offentlig sektor, inredningsarkitekter samt hållbarhetschefer hos arkitektfirmor och möbelåterförsäljare. Undersökningen genomfördes under våren 2021.

Har ni frågor kring ämnet?
Kontakta Mia Marecek, mia.marecek@gotessons.se

Varukorg
Rulla till toppen